Polityka Prywatności Reklam Internetowych

I. Podmiot stosujący i zakres polityki

1. Niniejsza polityka reklamy internetowej („Polityka Prywatności”) została przyjęta przez Hcore sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 43/49/11, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000550526 (“Hcore”). W sprawach polityki prywatności z Hcore można kontaktować się pod adresem e-mail privacy@hcore.com

2. Polityka Prywatności obowiązuje wyłącznie w zakresie usług reklamowych świadczonych w internecie przez Hcore. Usługi te obejmują w szczególności reklamę behawioralną, w tym retargetting (reklama produktów, którym internauta wykazał już wcześniej zainteresowanie).

II. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych

3. Hcore zbiera następujące, niestanowiące danych osobowych, informacje o użytkownikach stron internetowych na których wyświetlane są reklamy emitowane przez Hcore lub z udziałem Hcore („Reklamy Hcore”):
a. liczbę użytkowników odwiedzających strony internetowe klientów Hcore, godziny wizyt
b. liczbę użytkowników wyświetlających reklamy Hcore,
c. dane techniczne przeglądarek internetowych użytkowników i informacje o systemach informacyjnych, z których korzystają,
d. informacje o efektywności Reklam Hcore, w szczególności liczbę kliknięć, które wygenerowały,
e. kategorię lub kategorie zainteresowań, do których użytkownik został przypisany,

4. Wymagania techniczne usług świadczonych przez Hcore, jego systemów informatycznych i internetu w ogólności skutkują koniecznością zapisywania przez Hcore logów systemowych. Logi systemowe są przechowywane i przetwarzane wyłącznie czasowo, z powodu konieczności technologicznej.

5. Hcore nie zbiera jakichkolwiek danych osobowych użytkowników, takich jak nazwisko i imię, wiek, adres, płeć, miejsce zamieszkania, numery PESEL, numery telefonów itd.

III. Ograniczenia zakresu zbieranych i przetwarzanych danych

6. Hcore nie zbiera i nie wykorzystuje, w szczególności w reklamie behawioralnej, jakichkolwiek informacji o użytkownikach, o których Hcore wie, że nie ukończyli 13 lat, jakichkolwiek danych ze stron internetowych przeznaczonych dla dzieci poniżej 13 roku życia, ani jakichkolwiek danych ze stron dla dorosłych, hazardowych, rządowych, oraz jakichkolwiek informacji wrażliwych, takich jak dane finansowe, zdrowotne, o rasie, popełnieniu przestępstwa, przekonaniach politycznych, orientacji seksualnej itd.

IV. Ciasteczka i inne środki techniczne

7. Hcore zapisuje na urządzeniach użytkowników ciasteczka (krótkie pliki tekstowe), zawierające w szczególności informacje o kategorii zainteresowań, do których został przypisany użytkownik, i o reklamach, w które kliknął.

8. Hcore korzysta również z innych środków technicznych niezbędnych do świadczenia jego usług reklamowych, takich jak piksele.

9. Hcore może korzystać z usług Google w celu emitowania Reklam Hcore. W takich sytuacjach ciasteczka usługi Google DoubleClick zostaną zapisane na urządzeniu użytkownika. Do takich ciasteczek ma zastosowanie polityka prywatności Google. Hcore może również emitować Reklamy z wykorzystaniem usług innych osób trzecich.

V. Cele przetwarzania danych i ich odbiorcy

10. Dane zebrane przez Hcore są wykorzystywane do wyświetlania użytkownikom reklam, którymi mogą być oni szczególnie zainteresowani, np. reklam interesujących ich produktów, a także w innych celach reklamowych. Wybór reklam, które mogą być interesujące dla danego użytkownika jest dokonywany poprzez sprawdzenie jego uprzedniego zachowania w trakcie przeglądania stron internetowych, o oparciu o ciasteczka zapisane przez jego przeglądarkę internetową, oraz poprzez przypisanie użytkownika do jednej lub wielu kategorii zainteresowań.

11. Dane zebrane poprzez piksele są również wykorzystywane w późniejszym kierowaniu reklam oraz re-marketingu produktów.

12. Informacje statystyczne (zagregowane) o użytkownikach i efektywności reklam mogą być przekazywane klientom Hcore – reklamodawcom, w celu umożliwienia im podejmowania świadomych decyzji odnośnie ich kampanii reklamowych oraz oceny ich efektywności. Informacje mogą również być przekazywane osobom trzecim, jeżeli jest to niezbędne technicznie do wyświetlania reklam użytkownikom. Hcore przekaże dane również w sytuacjach, kiedy wymaga tego obowiązujące prawo.

13. Hcore nie przekazuje osobom trzecim jakichkolwiek danych osobowych.

VI. Wycofanie zgody

14. Użytkownik może zapobiec zbieraniu danych, ich przetwarzaniu i przekazywaniu do osób trzecich poprzez pobranie i zapisanie następującego ciasteczka w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Jeżeli użytkownik korzysta z więcej niż jednej przeglądarki lub z więcej niż jednego systemu komputerowego, ciasteczko musi zostać pobrane i być przechowywane w każdej z przeglądarek. Wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki z ciasteczek spowoduje konieczność ponownego pobrania ciasteczka oznaczającego wycofanie zgody.

15. Użytkownik może również wyłączyć wszystkie ciasteczka w swojej przeglądarce internetowej. Spowoduje to jednak utrudnienie w korzystaniu z przeglądarki i stron internetowych, gdyż wiele stron internetowych korzysta z ciasteczek w celu zapisania preferencji użytkownika.

VII. Ochrona danych

16. Hcore chroni dane poprzez wdrożenie powszechnie akceptowanych standardów bezpieczeństwa.

17. Niezagregowane dane są przechowywane przez nie więcej niż 24 miesięcy. Dane zagregowane mogą być przechowywane przez maksymalny okres 36 miesięcy.

VIII. Zmiany Polityki

Hcore zastrzega sobie prawo do zmian niniejszej polityki w dowolnym wybranym przez siebie czasie. Nowa polityka wchodzi w życie niezwłocznie po jej publikacji na stronie internetowej Hcore.